Thông tin tìm kiếm
Lịch làm việc của
Thông tin mở rộng
Lịch trọng tâm
Cho phép báo chí tham dự
Người đăng ký
 • Tất cả
 • Phòng Quản lý Năng lượng - Kỹ thuật an toàn
 • Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế
 • Thanh tra Sở
 • Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển Công nghiệp
 • Chi cục Quản Lý Thị trường
 • Trung tâm Xúc Tiến Thương mại
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp
 • Phòng Quản lý Công nghiệp
 • Phòng Quản lý Thương mại
 • Phòng Quản lý Năng lượng
 • Văn phòng Sở
Người duyệt
Người chủ trì
Địa điểm
Người tham dự

Tuần thứ 33, 10/08/2020 - 16/08/2020Xóa lịch

Trợ giúp