Thông tin tìm kiếm
Lịch làm việc của
Thông tin mở rộng
Lịch trọng tâm
Cho phép báo chí tham dự
Người đăng ký
 • Tất cả
 • Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường
 • Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế
 • Thanh tra Sở
 • Chi cục Quản Lý Thị trường
 • Trung tâm Khuyến công
 • Văn phòng Sở
 • Phòng Quản lý Công nghiệp
 • Trung tâm Xúc Tiến Thương mại
 • Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp
 • Phòng Quản lý Năng lượng
 • Phòng Quản lý Thương mại
Người duyệt
Người chủ trì
Địa điểm

Tuần thứ 21, 20/05/2019 - 26/05/2019Xóa lịch

Trợ giúp